Deltidsansatte – ingen ideel løsning lenger.

Arild Gustavsen - 05.01.2015

www.bygg.no hadde følgende utdypning av dette nå i romjulen:

En ny lov om ufrivillig deltid ble vedtatt i Stortinget i juni 2013 og trådte i kraft 1. januar i fjor. I den nye loven ble deltidsansattes rettigheter styrket. Loven sier at deltidsansatte som de siste tolv månedene jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til «stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden». Unntaket er hvis arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for ekstraarbeid ikke lenger foreligger.

Tolvmånedersperioden skal regnes bakover i tid fra det tidspunkt arbeidstaker fremmer sitt krav. Derfor er det først nå, ett år etter ikrafttredelsen, at bestemmelsen får virkning.