Sertifisering

 

ISO-SERTIFISERING – PRODUKTSERTIFISERING – MILJØFYRTÅRN – GODKJENNINGER
Argus bistår sine kunder med hele sertifiseringsprosessen frem til sertifikatet er utstedt. Vi har tilbudt slik bistand fra 1996 og frem til i dag. Vi kjenner ingen andre organisasjoner som har et tilsvarende konsept som vårt. Sertifiseringsarbeid krever kompetanse. Det er blitt et fag. Skal du være trygg på at tannverken forsvinner, går du til en tannlege. Ønsker du er sertifikat i BA-næringen, går du til Argus. 

 Argus sertifisering

 

Sertifisering etter «Argusnormen»
Argusnormen er en sertifiseringsordning som Argus etablerte i 2011. Den dekker en del av prinsippene i ISO-standardene, men har hovedfokus på lover og forskrifter. Vi har fortsatt noen få kunder som sverger til dette sertifikatet, og de er selvfølgelig velkomne til det. Men Argus er ikke et akkreditert sertifiseringsorgan, og derfor – skal du ha et sertifikat som myndighetene står bak – velger du heller å la Argus bistå deg med akkreditert sertifisering som forklart over.

ISO-sertifisering
Argus AS har samarbeidet med flere akkrediterte sertifiseringsorgan fra 1994 og frem til i dag. De første årene dreide alt seg om produktsertifiseringer etter Kontrollrådets tekniske bestemmelser/NS-standarder, og fra 2007 har svært mye av vår bistand dreiet seg om ledelses standardene i ISO-serien. Vi har bidratt til at et hundretalls mellomstore virksomheter i bygg-, anlegg og transportnæringen i dag er ISO-sertifisert, og gjennom våre serviceavtaler bidrar vi til at sertifikatet forblir på din vegg så lenge du selv ønsker det. 

Det er tre ledelsesstandarder og velge mellom:

NS-EN ISO 9001:2015 – Kvalitetsstyring

NS-EN ISO 14001:2015 – Miljøstyring

NS-EN ISO 45001:2023 – Sikkert Arbeidsmiljø 

Argus samarbeider med flere akkrediterte sertifiseringsorgan. 

Er dette noe for deg, er det bare å melde sin interesse og be om et tilbud.

 

Alternativ løsning
Et alternativ for deg som tenker sertifisering på lengre sikt, er å bygge opp et system for sertifisering allerede nå. Gjør du det, er veien frem til sertifikat kort, den dagen du faktisk MÅ ha sertifikatet på plass. Vi bistår deg gjerne. Du vet hvor du finner oss.

 

Produktsertifiseringer
Vi arbeider med følgende NS-standarder når det gjelder produktsertifiseringer:

NS 206 – Produksjon av ferdigbetong

NS 12620 – Tilslag til betongproduskjon

NS 13043 – Tilslag til asfaltproduksjon

NS 13369 – Produksjon av betongelementer

NS 1090 – Sertifisering for CE- merking av bærende stålkonstruksjoner
 

Og andre ved behov. Alle produktstandarder er i prinsippet likt bygget opp. 

Er dette noe for deg, er det bare å melde sin intertesse og be om et tilbud.

I slike sertifiseringer arbeider vi mot det akkrediterte sertifiseringsorganet «Kontrollrådet».

Kontrollrådet 

 

Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn er en kommunal stiftelse med egne kriterier som minner litt om en ISO-sertifisering. Den er noe enklere å få på plass. Miljøfyrtårn har en portal man arbeider i, og her har du behov for en Miljøfyrtårn-konsulent som oss for å kunne navigere effektivt. 

Er dette noe for deg, er det bare å melde sin intertesse og be om et tilbud.

 Godkjent - konsulent_Positiv - Horisontal

 

ARGUS ANBEFALER AT DU GJØR FØLGENDE VALG:
Påtar din virksomhet seg oppdrag for offentlige myndigheter der terskelverdiene i kontraktene er over 20 millioner bør du velge en ISO-sertifisering. Det samme bør du gjøre dersom du driver i Bygg/Anlegg/Transportnæringen og har mer enn 40 ansatte.

Dersom du derimot har behov for en ren miljøsertifisering – og har under 40 ansatte – vil Miljøfyrtårn være et godt alternativ.

 

Om Argus sine klimagassrapporter 
Argus sine klimagassrapporter regner ut totalt utslipp av CO2 i tonn pr år, basert på virksomhetens datafangst og vår klimakalkulator. Skjemaet er bygget på samme idé (GHG Protocol) som de fleste andre klimarapporter/regnskap, bla. Miljøfyrtårn sin klima- og miljørapport, og er lik for alle bransjer. Noen bransjer har naturligvis større klimafotavtrykk enn andre. Klimakalkulatoren fokuserer primært på de viktigste utslippskildene; F.eks. så er det slik at selv om sortert avfall ikke regnes med i regnskapet, er det kg restavfall som har det desidert største klimaavtrykket innen denne posten. Noe annet slike klimaregnskap ikke er gjør er å ta hensyn til faktorer som bare påvirker det lokale miljøet – i motsetning til det globale klimaet. 

Sammenlikning fra år til år kan kanskje virke urettferdig da virksomheten feks. kan ha lite avfall fra riving det ene året og mye det neste, eller massetransport i nedoverbakke det ene året og bare i motbakke det neste året. Allikevel er ideen bak alle klimaregnskap at man vil kunne se trender over flere år.