Sertifisering

 

Hva er et sertifikat

Et sertifikat er noe som utstedes på fastsatte kriterier. Du må bevise at du oppfyller visse minimumskrav innenfor det området sertifikatet beskriver. Skal du kjøre personbil – må du ha sertifikat for personbil – og ikke for moped. Noen kriterier er laget slik at man må være godkjent av myndighetene for å utstede et sertifikat. Mens andre sertifikat utstedes av bransjeordninger, leverandører eller andre som ser det tjenlig at man har bevist at man kan det man gir seg ut for å kunne.

Den som ønsker å sertifisere andre etter kravene i ISO-standarder må være godkjent av myndighetene (akkreditert) på myndighetenes egne kriterier.

 

Argus og ISO-sertifisering

Argus utviklet et samarbeid med flere akkrediterte sertifiseringsorgan allerede i 2008. Vi har fra den gang bidratt til at et hundretalls mellomstore virksomheter i bygg-, anlegg og transportnæringen i dag er ISO-sertifisert. Noen har hoppet av karusellen fordi det ikke gav den effekten de trodde, mens andre fortsatt finner det formålstjenlig å bruke penger på vedlikehold av et ISO-sertifikat.

I perioden 2008 til 2014 var Argus selv sertifisert av Veritas som leverandør av kvalitetsstyringssystemer. Våre kunder trodde da at systemene vi leverte var sertifisert. Det ble galt. Det ble veldig galt. Og vi ble tvunget til å terminere vårt sertifikat. Hvorfor ble vi det?

Fordi ISO 9001, 14001, 18001 er standarder for sertifisering av organisasjoner, det er ledelsesverktøy, og ikke standarder for et produkt. Det var Argus AS som hadde bevist at vi fulgte kravene i ISO 9001 i vår hverdag. Vårt sertifikat sa ingenting om selve produktet, våre utkast til systemer og bruk av disse. Vi opplevde at bransjen ikke forstod dette, og på den måten, uten selv å være klar over det, «misbrukte» de vårt sertifikat. Vi fant derfor en god grunn til å gjøre noe med dette. Se «Argusnormen» nedenfor.

 

Litt om ISO-standarder

ISO standardene er ledelsesverktøy innen for feltet HMS (45001), kvalitet (9001) og miljø (14001). Det dreier seg om standardkrav som er utviklet for å passe alle virksomheter – uavhengig av bransje. Standardenes terminologi (ordbruk på godt norsk) må forstås dersom man skal ha glede av verktøyet. I ISO sin språkdrakt, heter det ikke å «utføre grunnarbeider». Nei – det heter «å realisere produkt». Når du skal «forklare din virksomhets plassering i samfunnets verdikjede» – må du i ISO sammenheng «beskrive konteksten». Slik kunne vi fortsatt ganske lenge.

 

Vi ser på de tre store standardene – de som mange oppdragsgivere stiller spørsmål om.

 

ISO 45001 Ledelsessystem for arbeidsmiljø

ISO 45001 etterfølger OHSAS 18001 – en internasjonal standard for HMS-arbeid. Vår kommentar til denne er at dersom en virksomhet har tatt norske HMS-krav fastsatt i lov- og forskrift på alvor og kan dokumentere dette – er standarden oppfylt. Den egner seg best for U-land og ikke I-land. Det kan likevel være en fordel å ha et sertifikat. Et sertifikat er et bevis på at du kan noe. Det får du ikke av norske myndigheter. Men det kan tjene deg i den konkurransesituasjonen du står i.

 

NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystem for kvalitet

Standarden er nylig revidert og etterfølger 9001:2008. Som skrevet står – det er en standard for kvalitetsstyring – og IKKE KVALITETSSIKRING! Og hva er forskjellen?

 

Kvalitetsstyring

Kvalitetsstyring er en bestemt måte på hvordan du leder og planlegger levering av kvalitet.

Det foregår normalt før du produserer.

 

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring er noe som foregår mens du produserer. Særlig der det er behov for å bevise at kravene til kvalitet faktisk er levert. Det beste verktøyet her er NS-ISO 10006:2017 – Retningslinjer for kvalitetsledelse i prosjekter. Det er en standard som de store oppdragsgiverne dessverre ikke har oppdaget.

 

NS-EN ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø

Vår oppfatning av denne standarden er i nærheten av hva vi mener om 45001, se over. Har man tatt Forurensningsloven med dens forskrifter på alvor, er kravene til å hindre forurensning av det ytre miljø tilfredsstilt. Men det ytre miljø er politikk. Derfor er det dukket opp flere ordninger som er godt markedsført, blant annet Miljøfyrtårn og lignende. Utrolig nok sidestiller ofte oppdragsgivere et sertifikat etter ISO 14001 med et sertifikat fra Miljøfyrtårn. Vi mener det er et hav eller to som skiller disse kravene. Men slik er det bare. Og igjen: Det kan være en opplagt fordel å ha et sertifikat. Et sertifikat er et bevis på at du kan noe. Det får du ikke av norske myndigheter. Men det kan tjene deg i den konkurransesituasjonen du står i.

 


Sertifisering etter Argus- normen.

Bakgrunnen for idéen om en sertifiseringsordning er følgende tekst i Statens Vegvesen sine anbudsdokumenter, og tilvarende tekster fra andre anbudskonkurranser gjennom de siste 25 år.

  Kvalitetsstyring_1

Kvalitetsstyring 2

 

De bærende ideer i ISO-standardene er ideer alle kan benytte. Ideer er ikke åndsverk før de er på trykk eller på annet vis har materialisert seg i verden.

Argus har levert systemer for sertifisering i bygg-, anleggs- og transportbransjen fra 1994 og gjør det fortsatt. Inngår du en sertifiseringsavtale med Argus på basis av Argusnormen utsteder vi et sertifikat som sier at ditt system tilfredsstiller følgende kriterier: 

  1. Systemet har basis i de ideer som angitt i en referert standard eller de krav som er fastsatt i en angitt lov- eller forskrift i sertifikatteksten.
  2. Systemet er tilpasset virksomhetens aktiviteter.
  3. Systemet benyttes aktivt både på overordnet nivå og i prosjekter.
  4. Argus gjennomfører årlige revisjoner ved besøk i bedriften og utarbeider revisjonsrapport. Dersom avvik fra systemkravene avdekkes, gis virksomheten varsel om lukking innen en frist på 3 måneder. Forbedringsforslag er en naturlig del av revisjonen.
  5. For å kunne sertifisere etter Argusnormen må en ansatt i Argus ha bestått eksamen hos Veritas.

Et eksempel på en sertifikattekst fra Argus ser slik ut:

Firma NN er i dag sertifisert for levering av tjenester innenfor følgende fagområder:

Bygging av veier, VA-anlegg, kommunaltekniske anlegg og bærende betongkonstruksjoner.

Grunnlaget for sertifikatet er ideene i følgende standarder og kravene i følgende regelverk:

 

EN-NS ISO 9001:2015 – Ledelsessystemer for kvalitet

NS-ISO 10006:2017 – Retningslinjer for kvalitetsledelse i prosjekter

NS-EN ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø

HMS-kravene i AML med tilhørende forskrifter

Systemkravene i PBL, dvs. SAK10 §10 - Krav til kvalitetssikringsrutiner

Vegnormalene HB N200/R761.

 

Sertifikatet er utstedt for en periode på 3 år i egen avtale med Argus AS om løpende revisjoner i avtaleperioden.

 

Revisjonskriterier ved sertifisering etter Argusnormen.

Virksomheten revideres på følgende kriterier:

 

HMS

Lovlige formularer med hensyn på de ansattes arbeidsforhold skal være i bruk.

Det skal være gjennomført en kartlegging av alle risikoforhold på et overordnet nivå i virksomheten.

Sertifisert og dokumentert sikkerhetsopplæring skal være gitt alle ansatte etter behov.

Kartlegging av risiko med risikovurdering og etablering av tiltaksplaner for å redusere identifisert risiko skal være en naturlig del av virksomhetens hverdag.

Et veletablert avvikssystem som fører til forbedring med hensyn på HMS skal kunne dokumenteres.

 

Kvalitet

Foretakets kontekst skal være beskrevet.

Det skal være samsvar mellom foretakets kvalitetsmål og kvalitetspolitikk.

Det skal kunne dokumenteres at det arbeides aktivt for å nå kvalitetsmål.

Menneskelige og materielle ressurser skal være under kontroll.

Prosjekter skal gjennomføres i henhold til kontrakter og all kontroll skal være utført mot godkjent kontrollgrunnlag.

Samsvar mot lov- og forskrift skal generelt kunne dokumenteres. (Veinormalene har hjemmel i veiloven og er en forskrift på linje med SAK10.)

Miljø (Det ytre miljø – forurensningen)

Det skal være samsvar mellom foretakets miljømål og miljøpolitikk.

Det skal kunne dokumenteres at det arbeides aktivt for å nå miljømål.

HMS-datablad skal være tilgjengelig for alle ansatte og det skal være gitt opplæring i bruk.

Prosjekter skal gjennomføres i henhold til kontrakter og all miljøsanering skal være utført av godkjent personell.

Miljørisikoanalyser, miljøsaneringsbeskrivelser og avfallsplaner skal være i aktiv bruk.

Samsvar mot lov- og forskrift skal generelt kunne dokumenteres.

 

SELVPÅLAGTE KRAV

Dersom virksomheten i eget system selv har pålagt seg krav som ikke foreligger i det angitte omfang overfor, skal disse krav inngå i revisjonskriteriene.

 

Er du interessert – er det bare å ta kontakt.