Hva er nytt i HMS-regelverket? (fra 1. januar 2013)

Arild Gustavsen - 14.11.2012

Arbeidsplassforskriften
Forskriften vektlegger utforming og innredning av både arbeidsplasser og arbeidslokaler i en mye større grad enn tidligere forskrifter. Ergonomi, belysning og annet som medvirker til gode dager på arbeid settes i fokus. Vi har fått forskriftfestet ”gode arbeidsforhol”.

 

Forskrift om administrative ordninger
Forskriften setter krav til hvordan arbeidsutstyr skal innrettes, benyttes, eventuelt sertifiseres og vedlikeholdes. I tillegg setter den krav til hvordan alt arbeidsutstyr skal godkjennes og kontrolleres løpende. Forskriften tar også for seg reglene om Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygninger med fremtidige arbeidsplasser med henvisning til Arbeidsmiljølovens § 18-9.

 

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
Her finner man kravene til valg, opplæring mm av vernetjenesten og arbeidsmiljøutvalg. Kravene er nå blitt mye mer logiske. Hvorvidt man trenger 20 timer, 40 timer eller 60 timer for å få tilstrekkelig opplæring, avgjøres nå av virksomhetens behov og karakter.

» Vernetjenesten skal medvirke til at ledelsen tar HMS- ansvaret på alvor.

» Det er ledelsen i en virksomhet som har plikter – fordi vernearbeidet er et uavkortet linjeledelsesansvar.

» Verneombudet har visse rettigheter som ikke skal misbrukes, med brukes i samråd med Arbeidstilsynet.

» Argushåndbokens del 1 og 3 gir i hovedsak nok opplæring for et verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg – dersom denne er tilpasset virksomhetens behov.

 

Videre er fokuset stort på risikovurderinger og opplæring i farlig arbeid:

Risiko defineres som sannsynlighet ganger konsekvens  - akkurat som beredskap betyr; en tilstand –
dvs. å være klar til å handle når situasjonen krever det. Uten opplæring risikerer man ulykker.

 

Forskrift om tiltaksverdier
Denne forskriften er etablert for å sikre arbeidstakere som utsettes for fysiske, biologiske eller kjemiske belastninger i sitt arbeid ikke utsettes for noen helserisiko.

 

Forskrift om utførelse av arbeid
Omfatter krav til:
Stoffkartotek med sikkerhetsdatablad, arbeid med asbest, varme arbeider, arbeid i farlige omgivelser, bruk og kontroll av arbeidsutstyr, strålingsfare, arbeid hvor man utsettes for eksponering av støy eller
vibrasjoner, arbeid i høyden, gravearbeid, sikkerhetsskilting og signalgiving ved løfting av tunge løft, og risikovurderinger av arbeidsutstyr i bruk, bergarbeid og arbeid i rasutsatte områder, samt krav til register over arbeidstakere som utsettes for ekstreme arbeidsforhold.

 

Produktkontrollforskriften
Setter krav til produkter. Vår bransje skal benytte CE-merkede produkter.