Opphør av lokal godkjenning

Arild Gustavsen - 19.05.2014

Kvalifikasjonskravene er ikke senket – og det varsles økt tilsyn. Dersom det nye regelverket vedtas – betyr det i praksis at foretakene selv står ansvarlig for å vurdere om de har de kvalifikasjoner som loven krever. Dersom et tilsyn avdekker at man i en egenerklæring har bløffet – sitter man fint i det med bøter av i dag ukjente størrelser. Så noen ny oppblomstring av useriøs virksomhet kan forhåpentligvis unngås.

DiBk melder fredag ettermiddag følgende:
  • Regjeringen foreslår å oppheve kommunal godkjenning av foretak. Lokal godkjenning anses å være i strid med prinsippet i EØS-avtalen og tjenestedirektivet om fri flyt av tjenester.
  • Kommunens forhåndsvurdering skal erstattes av erklæring om ansvarsrett som sendes sammen med søknad om tiltak eller senest før foretaket starter sin del av arbeidet. Ved erklæringen forplikter foretaket seg til å overholde plan- og bygningslovgivningen.
  • Ansvarsrettssystemet og kvalifikasjonskravene foreslås i all hovedsak videreført. Det er kun foretatt endringer som er nødvendige for å få regelverket i samsvar med tjenestedirektivet.
  • For å veie opp for fraværet av lokal godkjenning, retter proposisjonen fokus mot øvrige virkemidler i loven som skal sikre gode bygg, som tilsyn, uavhengig kontroll og sentral godkjenning.

 

Sentral godkjenning videreføres

  • Sentral godkjenning har i dag en viktig rolle som prekvalifisering av foretak som skal ha ansvarsrett i byggesaker. Sentral godkjenning skal fortsatt være et vesentlig virkemiddel for bedre kvalitet i byggverk. Dagens ordning er innarbeidet og har stor oppslutning i byggenæringen. Den medvirker til seriøsitet og er et kvalitetsstempel i konkurransen om oppdrag.
  • Gjennom sentral godkjenning får foretak dokumentert at de er kvalifisert for ansvarsrett.  Dette forenkler planlegging og gjennomføring av tilsyn både for foretak og kommuner. Kommunens tilsyn med kvalifikasjoner bør i første rekke kunne rettes mot foretak som ikke har sentral godkjenning.
  • Den sentrale godkjenningsordningen skal kunne gi overtredelsesgebyr ved feil eller villedende opplysninger og ved urettmessig bruk av godkjenningsmerket. Proposisjonen åpner også for at direktoratet kan bistå kommuner med organisering og gjennomføring av tilsyn
Vår kommentar: 
Kvalifikasjonskravene er ikke senket – og det varsles økt tilsyn. Dersom det nye regelverket vedtas – betyr det i praksis at foretakene selv står ansvarlig for å vurdere om de har de kvalifikasjoner som loven krever. Dersom et tilsyn avdekker at man i en egenerklæring har bløffet – sitter man fint i det med bøter av i dag ukjente størrelser. Så noen ny oppblomstring av useriøs virksomhet kan forhåpentligvis unngås.