Pukk til bruk i tomter og veier skal CE-merkes.

Arild Gustavsen - 19.01.2015

Kravene omfatter innrapportering til DiBk om bruk av CE-merking, ytelseserklæring og om bedriftens system for produksjonskontroll og prøveuttak. Dersom bedriften innen utgangen av 2015 ikke tilfredsstiller disse kravene, vil direktoratet kunne sette i verk sanksjoner overfor det enkelte uttak, sier Berge. 

Siden 1. januar 2014 har det vært krav i Norge om at omsetning av alle tilslags-materialer til byggverk skal ha CE-merking.  Kravet gjelder alle byggevarer som kommer inn under en såkalt harmonisert standard. I praksis vil dette derfor gjelde for alle former for byggeråstoffer  og tilslagsmaterialer som omsettes til bruk i byggverk.

 

Alt av veibygging og tomteopparbeidelse regnes som byggverk. Unntakene vil være fyllmasser og masseuttak til bruk i eget anlegg, forklarer Berge.